Các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững

Do nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp – dịch vụ tăng nhanh, quỹ đất ngày càng thu hẹp, đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải thay đổi tư duy trong sản xuất, thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong rất nhiều giải pháp, phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi […]

Continue reading »